1902 Professor Eduard ASNONG rector in Terkoest

Joannes Eduard Asnong werd geboren op 24 april 1872 in Zolder. Zijn ouders, Arnold Dominicus Asnong en Gertrude Wouters trouwden in Kuringen op 18 oktober 1866.

Op het moment van hun huwelijk was Arnold Dominicus weduwnaar sinds twee jaar. Hij had ook het jongetje uit zijn eerste huwelijk verloren toen het zes maanden oud was. Na dit eerste huwelijk vond Arnold onderdak bij de familie van zijn broer Joseph in de Hardstraat te Kuringen, niet ver van de oude abdij van Herkenrode. De familie Christiaan Wouters, een weduwnaar met zeven overlevende kinderen, waaronder Gertrude, huurde op dat moment de abdijhoeve van Herkenrode. Waarschijnlijk had Arnold Dominique ook werk gevonden op de abdij.
Naamloos-1Naamloos-2

Na hun huwelijk gaat het jonge paar inwonen bij de familie van de bruid in het huis bekend als de portierwoning, juist naast het monumentele poorthuis van de abdij. Aldaar worden de twee oudste zonen geboren. In 1870, verhuist het jonge gezin van Kuringen naar Zolder om zich te vestigen op de hoeve van het kasteel van Vogelsanck. (Heusden-Zolder).

In Zolder worden drie jongens geboren waaronder Eduard, de vierde van de familie. Maar nauwelijks zes maanden na de laatste geboorte wordt de familie beproefd met het overlijden van de vader, dit na een lange ziekte, in de ouderdom van 38 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Kan men zeggen dat de kleine Eduard zijn vader heeft gekend? Hij is dan 2 jaar en half. De moeder, Gertrude Wouters, blijft alleen voor de taak, het onderhoud en opvoeding van de vijf jongens, waarvan de oudste amper 8 jaar oud is wanneer zijn vader overlijdt.  Maar, zij is een vrouw met hart en moed, iets wat men ook van de kinderen mag zeggen. De familie heeft de middelen niet om in Zolder aan de huur te voldoen. Zij verhuist naar Kermt op 9 juni 1876.

Na een periode van twee jaar, in 1878, keert de familie terug naar Zolder als huurster en uitbaatster op de grote boerderij Bolderberg, vroegere eigendom van de abdij van Averbode. Vandaag staat deze boerderij bekend als het domein Bovy. Constant, de oudste zoon van de familie, is dan 12 jaar oud en Eduard is 6 jaar. De hele familie verplicht zich met veel hard werk, ongeacht de jonge leeftijd van de jongens. Om rond te komen, kan de Weduwe Wouters, zoals zij ook bekend is, rekenen op de inzet en steun van knechten en meiden. Het was in Zolder, in de parochie van Viversel, dat de jonge Joannes Eduard beslissingen neemt die hem er toe brengen, waarschijnlijk in 1884, de familie-eenheid te verlaten voor het pad van het seminarie. Viversel of Vijverseel is dan een gehucht van de gemeente Zolder. Het was een zelfstandige parochie onder het oude regime, maar het parochiekerkje werd gedegradeerd tot gewone kapel door het concordaat van 1803-1805. Viversel werd gerestaureerd als een parochie waarschijnlijk in 1842.

Het verblijf van de familie in Zolder zal 12 jaren duren. Op 15 juli 1889, word een notariaal contract opgesteld voor de huur door de Weduwe Wouters van de Elbampd hoeve in Sint-Lambrechts Herk. Op 15 maart 1890, vestigt de familie zich op deze boerderij. De oudste van de jongens is dan 23 jaar. Eduard is  bijna 18 jaar.

In 1892, wordt de student Eduard Asnong aangenomen op het groot-simenarie van Luik. Hij begint er zijn theologische studies, met dracht van soutane en ontvangst van tonsuur. Een jaar later, op 1 september 1893, sterft zijn broer Auguste, 23 jaar oud, aan een hersenvliesontsteking.

Eduard Asnong

 

In 1895 begint Eduard zijn loopbaan als docent aan het Onze-Lieve-Vrouw college in Tongeren. In die tijd en dit tot in 1925, mochten seminaristen die diaken werden, omgeven door een priesterlijke gemeenschap, les geven in de diocesane hogescholen. Op 7 april 1896, word Eduard Asnong priester gewijd in Luik. De volgende dag, draagt hij zijn eerste heilige mis op in de parochiekerk van Sint-Lambrechts Herk. In 1902 wordt priester Eduard Asnong benoemd aan het Atheneum van Hasselt en ter zelfdertijd als rector van Terkoest. Deze twee gelijktijdige benoemingen vereisen enige toelichting.

Terkoest is in 1902 een gehucht van Alken, een verzameling van ongeveer vijftig huizen rond drie heerlijkheden. Reeds in 1900 had de kasteeldame Florence d’Erckenteel een verzoekschrift gericht aan de bisschop van Luik om toestemming te verkrijgen om privé religieuze diensten te mogen houden in haar privé-kapel. Bij de werken om een vleugel toe te voegen aan het kasteel in 1892-1897, had de dame een huiskapel laten installeren op de tweede verdieping van de nieuwe vleugel. Er was genoeg ruimte voor een dertigtal mensen, in aanvulling met een kleine kamer die kon dienen als sacristie en voor biechtgelegenheid. Deze vraag werd positief beantwoord door een pauselijke breve van 26 juni 1902, maar met een aantal beperkingen. Bijstand aan eucharistievieringen op zon- en feestdagen moest worden beperkt tot leden van de familie Claes d’Erckenteel, hun gasten die de nacht van zaterdag op zondag in het kasteel doorbrachten en het personeel dat er inwoonde. Ook bejaarden van meer dan 65 jaar woonachtig binnen een radius van 2 km rond het kasteel werden toegelaten.

De kapel werd ingewijd door de pastoor van Alken, E. H. Adolf Beckers, op 16 augustus 1902. Kort daarna werd de E. H. Joannes Eduard Asnong aangesteld als rector. Deze informatie aangaande Terkoest komt uit de geschiedenis van deze parochie geschreven door Paul Jacobs en Florent Punie, document dat meermaals in deze tekst word aangehaald omtrent de wording van deze parochie.

Kort na het verzoek van Terkoest, had de bisschop van Luik ook een verzoek ontvangen van het Atheneum in Hasselt om een nieuwe godsdienstleraar. Deze taak leek geen sinecure bedenkend dat de laatste godsdienstleraars na korte tijd hun baan verlieten, zo maakte men het hun moeilijk… De bisschop antwoordde goedwillend dat hij een andere leraar zou sturen, maar dit zou de laatste zijn. – aan de studenten om hem te aanvaarden of niet- . Zo werd de E. H. Asnong benoemd tot hoogleraar in Hasselt.

Hij bracht klaarheid in de kwestie bij zijn eerste optreden. Hij exposeerde zijn kleine lijst van de te observeren gedragsregels en nodigde alle studenten die problemen hadden met zulke regels om onmiddellijk zijn klas te verlaten, in plaats van te worden aan de deur gezet bij de eerste overtreding. Het zal niet de enige keer zijn dat hij op deze manier zal handelen. Professor Asnong intimideerde door zijn gestalte, door zijn soutane ook, maar vooral door zijn manier van zijn, openhartig, rechtschapen, hetgeen respect afdwong.

Vanaf september 1902 is hij professor van religie voor alle klassen in het Koninklijk Atheneum van Hasselt en ook aan de Rijksmiddelbare Jongensschool, gehuisvest in hetzelfde gebouw.  In Hasselt, woont hij op nummer 49 van de Luikersteenweg. Het huis werd gebouwd door zijn familie en verhuurd tegen een bescheiden tarief. In 1906, neemt zijn broer Jules de leiding over van de Elbampd boerderij. Zijn moeder komt dan in Hasselt leven bij haar zoon-priester. Zijn moeder vergezellend, verwelkomt hij ook zijn tante Philomena, blind geworden in de leeftijd van 14.

In 1906 worden de beperkingen aangaande de toegang tot de kapel van Terkoest verlengd; het is nu mogelijk om dagelijks te bidden voor het Heilig Sacrament. Rector Asnong, door zijn werk, deelt het leven van de familie Claes d’Erckenteel, Hij doopt hun kinderen en beheert hun eerste communie. Hij speelt ook een leidende rol voor de familie en haar entourage, terwijl achting en vriendschap wederzijdig zijn. Op 26 juni 1912, treurt hij om het overlijden van zijn oom Frans Wouters. Deze was pauselijke zouaaf, en nam deel in 1870 aan de ultieme strijd om Rome.

Claes d'Erckenteel

 

En dan ontketent zich de eerste wereldoorlog. Toch zal het jaar 1914 voor hem worden gekentekend door de dood van zijn moeder, die op 15 augustus, de dag van haar 73ste verjaardag sterft. Zijn tante Philomena overleed op 14 augustus 1926. Rond dit tijdstip polst de bisschop bij mevrouw Claes-d’Erckenteel de mogelijkheid om een kapel de bouwen op het grondgebied van het kasteel en die tevens toegankelijk  zou  zijn voor al de inwoners van dit gehucht veraf gelegen van het centrum van Alken. Deze aanpak sluit aan bij een petitie van 1925 die pastoor Brauns aan de bisschop richtte. Dit project werd gretig aangenomen door mevrouw d’Erckenteel en verwezenlijkt met dezelfde ijver. Een deel van het bestaande gebouw werd herbouwd en met een toegang voorzien tot het doksaal voor de familie van het kasteel en met een tweede toegang via de binnenplaats voor het publiek. Op 18 juli 1927, verklaart de bisschop van Luik deze publieke hulpkapel open voor alle inwoners van het gehucht. De wijding van de kapel door pastoor Brauns vond plaats op 1ste december 1927. Nadat de kasteelkapel openbaar wordt, blijft E. H. Asnong als rector en dit tot 1948.

1931

In 1933 trekt hij zich terug als professor uit de instellingen waar hij onderwees in Hasselt, nl. het Koninklijk Atheneum en ook de Rijksmiddelbare Jongensschool en dit na 31 jaar, met de titel van professor emeritus.

1935

Andere erkenningen zullen hem worden toegekend tijdens zijn leven, met inbegrip van het ereteken van Ridder in de Leopoldorde en het Burgerlijk ereteken 1e klas, en dit in betrekking met zijn professoraat aan het Koninglijk Atheneum van Hasselt. (Beslissing van 15 juli 1922 genomen door het Ministerie Sciences et Arts.)

Deze retraite geeft hem de mogelijkheid zijn inspanningen in Terkoest op te drijven, waar hij iedere dag naar toe gaat, vaak met de fiets of te voet door de paden van weiden en velden. Het kan zich ook vrijer inzetten voor zijn andere activiteiten. Onder andere, zorgde hij voor de voorbereiding van de kinderen voor hun eerste communie en was hij aalmoezenier bij de Dames Ursulinen van Hasselt. Hij nam ook deel aan de culturele activiteiten van de stad. Onder anderen, bezocht hij de schilder Gaston Wallaert, van wie hij schilderijen kocht, zowel als erkenning van een talent als de ondersteuning van een vriend.

Na de oorlog van 1940-’44, werden plannen gemaakt voor de oprichting van een zelfstandige parochie in Terkoest. In deze context verkregen de priesters van Alken betrokken bij het project, samen met de rector Asnong, van mevrouw Claes d’Erckenteel een perceel van 4 ha, voor de toekomstige kerk, pastorie, parochiehuis, scholen, bibliotheek, enz. Voorbereidende werkzaamheden werden uitgevoerd op het land, te beginnen met het kappen van eeuwenoude bomen.

 

Kappen van bomen

De parochie van O. L. Vr. Onbevlekt Ontvangen van Terkoest, met een bevolking van 850 mensen, werd officieel opgericht de 19de juni 1951. Het kerkgebouw zal in 1960 worden voltooid.

 15-05-2015 11-57-31

In 1946 viert de E. H. Asnong zijn 50 jaar priesterschap te midden van de kasteelfamilie van Terkoest, familie aan welke hij in zekere maat toebehoort en in dewelke hij de opeenvolging van de generaties heeft meebeleefd.

1946

Ter gelegenheid van dit gouden priesterjubileum wordt ook de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand ingehuldigd in de O. L. V. straat, naast de jongensschool. De oprichting van deze kapel had zijn oorzaak bij een belofte van de bevolking deze kapel te bouwen indien Terkoest gespaard zou blijven van alle oorlogsgeweld.

Twee jaar nadien trekt de E. H. Asnong zich terug als rector van Terkoest. Op 28 augustus 1948, word zijn opvolger, E. H. René Philtjens, benoemd als kapelaan verantwoordelijk voor de toekomstige parochie.

Dan, op zondag 3de oktober 1948, organiseert het gehucht Terkoest een feest ter ere van E. H. Asnong, rector gedurende 46 jaar. Om tien uur wordt een plechtige mis opgedragen in het kasteelpark van Claes d’Erckenteel. De mis wordt gecelebreerd door de gevierde rector, bijgestaan door pastoor Deneys van Alken en de nieuwe rector Philtjens. De mis wordt opgeluisterd door het gezang van het koor van het nieuwe gehucht. In zijn homilie schetst Pastoor Deneys een portret van het religieuze leven van Terkoest en, volgens hem, is het vanwege de onophoudelijke ijver van E. H. Asnong dat Terkoest het beste deel is van Alken. Na de hoogmis komt het feest; schoolkinderen zingen hun beste liedjes. Volgen dan de toespraken van de directeur van de school, van de voorzitter van de kerkfabriek, en van de nieuwe rector. De feesteling neemt het woord om afscheid te nemen van zijn geliefde parochianen in wiens midden hij een groot deel van zijn leven doorbracht.

Zijn apostolische ijver wist nooit van stilstand of rust. Dan komt de ernstige ziekte. Hij is blij als hij enigszins herstelt, en de toelating krijgt om de mis op te dragen in eigen huis. Het altaar en de kleine kapel kunnen niet mooi genoeg in de bloemen staan.

De E. H. Eduard Asnong sterft te Hasselt op 2 september 1953. De plechtige lijkdienst, gevolgd van de teraardebestelling, vond plaats in Hasselt in de Sint Quintinuskerk op 5 september 1953. Een plechtige lijkdienst vanwege de Eerwaarde Dames Ursulinen wordt gehouden in dezelfde kerk op 9 september 1953.

Ook vanwege de Kerkfabriek O. L. Vr. Onbevlekt Ontvangen werd een plechtige lijkdienst gevierd in de kapel van Terkoest op 10 september 1953.

De auteurs Paul Jacobs et Florent Punie schrijven over E. H. Eduard Asnong : « Een wijze, vaderlijke en heilige priester die (gedurende 46 jaar) vergroeide met de wording en de bloei van het geestelijke leven in Terkoest.

Door dit decennia lang verblijf alhier werd hij de vertrouwenspersoon die het wel en wee van onze ingezetenen grondig heeft ervaren. In een evolutieperiode gaande van armoede naar betrekkelijke welstand en doorsneden met twee wereldoorlogen.

Niet zo maar rector was hij integendeel een stille sociaal bewogen persoon bezorgd en behulpzaam voor allen die hem om raad verzochten. Met de « Prof. Asnong straat » blijft Alken en bijzonder Terkoest hem dankbaar gedenken. »

Anderen spreken lof over zijn diep geloof, zijn rotsvast vertrouwen, en stille offervaardigheid. Zijn geestdrift voor alles wat edel en verheven is.

 

grafsteen

Bronnen:

 

 • Archieven van het Bisdom Luik, communicatie van Christian Dury en François Meessen, 25 mei 2007
 • Ascendance Antoine Asnong-Virginie Cosemans, Jaak Heeren, 2007
 • Burgerlijke Stand, Sint-Lambrechts Herk
 • Burgerlijke Stand, Heusden-Zolder
 • De familie Asnong, Antoon Koyen, 1983
 • Terkoest, evolutie naar eigen parochie, Paul Jacobs en Florent Punie, 1985
 • Wouters : Een Familiegeschiedenis van Limburg tot Brazilië, Jef Asnong, 2010
 • Z. E. H. Asnong gehuldigd te Alken-Terkoest, Anonym, 3 oktober 1948

 

Jef001

Jef Asnong, 11 maart 2015

Longueuil Quebec

Canada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties
  • Yvon
  • 22 mei 2015

  Proficiat Jaak,

  Ik heb veel bijgeleerd over Terkoest, dankzij uw werk.

  • Yvon, niet ik, maar Jef Asnong heeft dit allemaal opgezocht, ik heb dit slechts gepost op mijn blog!

 1. Heel mooi opzoekingswerk dit zou bij meerdere vroegere notabelen of gewone mensen moeten gebeuren en online gezet worden.Dank

 2. Als ex-Alkenaar heb ik zelfs Terkoest nu beter leren kennen. Proficiat Jaak.

  • Geladé Rik
  • 1 juni 2015

  Ik had de boek van Terkoest al, maar deze bijkomende info en de mooie foto’s zijn mooi meegenomen.

 3. Ik ben Elvire Asnong, dochter van Aleander Asnong, de molenmaker, hij is geboren in 1902 en gestorven in 2004. Wij woonden in Kuringen langs de Grote Baan waar nu de brug van de autostrade ligt. Ik heb een paar jaar geleden het geluk gehad Jef Asnong te ontmoeten en af en toe sturen we mekaar een mailtje. Ik was getrouwd met Herman Vanmaele, architect doch jammer genoeg overleden, ik heb 4 zonen.
  Ik vul mijn email in zodat ik mailtjes kan ontvangen.

 4. Dank u allen voor uw positieve reacties. Schrijven is noodzakelijk zodat met iedere nieuwe generaties wij niet meedogenloos een vroegere vergeten.

  • Johan Van hunsel
  • 30 december 2015

  Met veel plezier heb ik dit deze bijdrage gelezen en ik heb veel bijgeleerd over een voor mij tot op heden ongekend deel van het verleden van Alken, waar ik nu reeds bijna 20 jaar woonachtig ben. Dank aan de auteur en aan Jaak voor de publicatie van dit werk!

 5. Johan, hoe was het gezegde ook weer? “Beter laat dan nooit”

 1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: